Vedtægter

 1. Navn, hjemsted og stifter
  • Foreningens navn er DATACENTERINDUSTRIEN. Foreningens binavn er DANISH DATACENTER INDUSTRY og anvender som forkortelse DDI.
  • Foreningens hjemsted er Viborg, Danmark.
  • Foreningen er stiftet af en kreds af industri-, produktions- og servicevirksomheder og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med etablering, drift, servicering og tiltrækning af Datacentre i Danmark.
  • Foreningen er stiftet som en Forening, der er reguleret i henhold til fondslovens kap. 13. 
 1. Formål
  • Foreningen skal virke for og fremme medlemmerne fælles, økonomiske og samfundsmæssige interesser og virke for en samfundsansvarlig udvikling af nuværende og kommende datacentre i Danmark og respektive kommuner.
  • Foreningen skal virke for at tiltrække Datacentre til Danmark gennem en synliggørelse, systematisering og udvikling af leverandører af de dertil knyttede ydelser.
  • Foreningen skal understøtte og fremme produktudvikling og innovation, uddannelse og tiltrækning af den fornødne arbejdskraft til gavn for datacentre i Danmark.
  • Foreningen hviler på et non-profit grundlag og Foreningens drift og aktiviteter inddækkes ved medlemskontingenter, deltagerbetalinger, sponsorater og omkostningsinddækkende betaling for Foreningens ydelser. Periodisk opgjort overskud indgår i Foreningens fortsatte drift. 
 1. Foreningens aktiver
  • Foreningens aktiver udgør på stiftelsestidspunktet kr. 240.000, der er indbetalt af Foreningens stiftere som disses første års medlemskontingent. Hertil vil tilgå kontingenter fra medlemmer, der indbetales årligt forud.
  • Foreningens kapital udgør herefter de til enhver tid værende aktiver og forpligtelser, som fremgår af Foreningens årsrapport.
  • Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende kapital og eventuelle reserver.
  • Foreningens medlemmer og stiftere hæfter ikke for Foreningens forpligtelser af nogen art. 
 1. Forholdet til stifterne
  • Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelse
  • Foreningens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.
 2. Medlemmer
  • Virksomheder, organisationer, offentlige eller private institutioner og undervisnings- og forskningsinstitutter kan indtræde som medlemmer af Foreningen, når de har interesse i at fremme etablering og drift af datacentre i Danmark.
  • Som Executive-medlemmer optages medlemmer, hvis årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og som for året 2017 er fastsat til kr. 30.000 plus moms uanset indtrædelsestidspunktet, og som efter betaling giver medlemmet fulde medlemsrettigheder.
  • Som Business-medlemmer optages medlemmer, hvis årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og som for året 2017 er fastsat til kr. 5.000 plus moms uanset indtrædelsestidspunktet, og som efter betaling giver medlemmer ret til at deltage i Foreningens medlemsarrangementer og generalforsamling med taleret.
  • Medlemskab af Foreningen kan af bestyrelsen nægtes eller bringes til ophør, hvis et medlem tilsidesætter sine forpligtelser overfor Foreningen eller ikke i tilstrækkelig grad medvirker til opfyldelse af Foreningens formål. Medlemskontingent refunderes udtrædende medlemmer forholdsmæssigt for resterende del af udtrædelsesåret.
 3. Kontingent
  • Foreningens ordinære generalforsamlingen fastsætter efter forslag fra bestyrelsen et årligt medlemskontingent for både Executive- og Business-medlemmer.
  • Deltagelse i generalforsamlinger, debatter og afstemninger på generalforsamlingen forudsætter, at et medlem ikke er i mere end to måneders kontingentrestance.
 4. Bestyrelsen
  • Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-11 medlemmer, der udpeges således:
 • Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer indstilles af Foreningens Advisory Board, således at det undgås, at alle bestyrelsesmedlemmernes valgperiode udløber samtidigt.
 • Kun personer, der repræsenterer eller er ansat i Foreningens Executive-medlemmer, kan vælges som bestyrelsesmedlemmer.
  • Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af op til tre år. Genvalg kan finde sted. Valgperioden udløber umiddelbart efter generalforsamlingen.
  • I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, har bestyrelsen ret til at udpege et nyt midlertidigt bestyrelsesmedlem for perioden indtil den efterfølgende generalforsamling, hvor generalforsamlingen beslutter, om pågældende skal fortsætte. Bestyrelsen har på samme måde ret til at udpege nye midlertidige bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil den efterfølgende generalforsamling op til det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer.
  • I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholder den nye bestyrelse bestyrelsesmøde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og næstformand for bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
  • Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et medlem af bestyrelsen, Foreningens direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
  • Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokolle
  • Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver.
 1. Advisory Board
  • Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board til at rådgive om særlige indsatsområder. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for et Advisory Board og fastlægger perioden og øvrige vilkår for medlemmernes deltagelse i dette arbejde.
  • Alle Executive-medlemmer, der ønsker at bidrage til arbejdet i Advisory Board, kan hver udpege en repræsentant til Advisory Board.
 2. Direktør og administrator
  • Bestyrelsen engagerer ved ansættelse eller på anden måde en direktør, der skal varetage den daglige ledelse af Foreningen. Direktøren engageres i henhold til særskilt aftale og stillingsbeskrivelse og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
  • Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.
  • Bestyrelsen indgår aftale med en administrator om administration af Foreningens daglige virke i samarbejde med Foreningens direktør.
  • En repræsentant for administrator har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men vedkommende har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om administrators deltagelse i bestyrelsesmøder.
 1. Generalforsamling
  • Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel.
  • Indkaldelse kan ske via Foreningens hjemmeside og/eller via e-mail til den af medlemmet anviste e-mailadresse.
  • Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
  • Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent for Business-medlemmer og for Executive-medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
  • Foreningens Executive-medlemmer kan skriftligt indsende forslag til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Hvert Executive-medlem har en stemme. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.
  • Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de i afstemningen deltagende medlemmer, med mindre andet fremgår af Foreningens vedtægt.
  • Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
  • Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, hvis bestyrelsen vedtager dette eller mindst 10 af Executive-medlemmerne anmoder bestyrelsen herom med angivelse af en begrundet dagsorden.
  • Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 21 dages varsel senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
 9. Anbringelse af aktiver
  • Det er bestyrelsens ansvar, at Foreningens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som adgang til opfyldelse af Foreningens forpligtelser.
 10. Vederlag til bestyrelsen
  • Generalforsamlingen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmerne kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Foreningens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes i givet fald af bestyrelsen og godkendes på Foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer kan frasige sig vederlag.
  • Foreningen tegner sædvanlig ansvarsforsikring for Foreningens direktør og bestyrelse.
 11. Regnskabsår
  • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  • Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31. december 2017.
 1. Årsrapport og revision af årsregnskabet
  • Foreningen skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik.
  • Årsrapporten skal give et retvisende billede af Foreningen, herunder Foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
  • Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
  • Foreningens årsrapport skal revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor.
  • Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 2. Tegningsregel
  • Foreningen tegnes af direktøren i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.
 3. Ændring af vedtægten
  • Ændring af vedtægtens bestemmelser om formål (pkt. 2), medlemmer (pkt.5), vedtægtsændring (pkt. 15) og opløsning af Foreningen (pkt. 16) kræver, at mindst 2/3 af samtlige fremmødte Executive-medlemmer på en generalforsamling stemmer for.
  • Øvrige bestemmelser i vedtægten kan ændres med almindeligt flertal blandt de fremmødte Executive-medlemmer på en generalforsamling.
 1. Opløsning af Foreningen
  • Beslutning om opløsning af Foreningen kræver, at mindst 2/3 af samtlige fremmødte Executive-medlemmer på en generalforsamling stemmer for.
  • Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til generalforsamlingen indstille en likvidator til at forestå likvidationen af Foreningen.
  • I tilfælde af opløsning skal Foreningens midler anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål.
 2. Ikrafttræden
  • Denne vedtægt træder i kraft ved Foreningens stiftelse.

Odense, den 21. marts 2017